ایمیل :

info@heroushomes.com

نکات مهم در نداشتن اقامت

دسته بندی ها

آخرین پروژه ها

اگر شخصی به صورت قانونی به کشور ترکیه وارد شده و به صورت قانونی در مدت زمان معین شده از ترکیه خارج شده باشد، هیچگونه ممنوعیتی برای ورود مجدد او وجود ندارد.

اگر مدت زمان مجاز فرد رد شود و به اختیار خودتا ۳ ماه بعد از اتمام مجاز از ترکیه خارج شود و طبق قانون ۴۹۲ هنگام خروج جریمه را پرداخت نماید، ممنوعیتی برای ورود مجدد او وجود ندارد.

افرادی که مدت مجاز ویزا یا اقامت آن ها رد شده، و از طرف دولت ترکیه، برگه ترک خاک صادر شده باشد، با این برگه در مدت زمان تعیین شده از ترکیه خارج شوند، با پرداخت جریمه مربوطه ممنوعیتی برای ورود مجدد آن ها وجود ندارد.

افرادی که ۳ ماه یا بیشتر از مدت ویزا اقامت خود، در ترکیه به صورت غیر مجاز اقامت داشته،  اگر از طرف ماموران دولتی،  شناسایی نشده و با اختیار خود از ترکیه به صورت قانونی با پرداخت جریمه طبق قانون ۴۹۲ خارج شود، به شرح زیر ممنوعیت ورود مجدد خواهد داشت:

مقالات مرتبط