ایمیل :

info@heroushomes.com

دسته بندی ها

برای اخذ اقامت ترکیه ،داشتن مقدار مشخصی سرمایه به عنوان (حداقل سرمایه) لازم نیست شما فقط باید به دولت ترکیه ثابت کنید که یک ملک دارید….
اکثر درخواستهای اقامت ترکیه شامل پروسه مشابهی است که طی آن در ابتدا درخواست راندوو تکمیل و ارسال میشود و سپس براساس زمان تعیین شده بصورت حضوری یا پستی مدارک ارسال و پس از تایید….
اگر شخصی به صورت قانونی به کشور ترکیه وارد شده و به صورت قانونی در مدت زمان معین شده از ترکیه خارج شده باشد، هیچگونه ممنوعیتی…..
ایرانیان با ورود به ترکیه بمدت 90 روزه از ویزای موقت اقامتی برخوردار میشوند. در صورتیکه فرد تمایل به تمدید و یا افزایش این مدت داشته باشد میتواند با اجاره خانه به مدت حداقل یکسال….