ایمیل :

info@heroushomes.com

اقامت در ترکیه

اقامت در ترکیه

برای اخذ اقامت ترکیه ،داشتن مقدار مشخصی سرمایه به عنوان (حداقل سرمایه) لازم نیست شما فقط باید به دولت ترکیه ثابت کنید که یک ملک دارید….